Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 20 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom.

Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe.

Povrat novca vršimo nakon što nam roba bude vraćena, najkasnije 5 dana od primanja robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam elektroničkom poštom.

Primjer obavijesti o jednostranom raskidu ugovora:

Za EL-DA, obrt za trgovinu na malo, vl. Danijel Grozdek, Kralja Tomislava 65a, 31327 Bilje, upiti [AT] el-da [DOT] hr, 091/333-9226

Ja, ___________________________________(ime i prezime potrošača) iz__________________________________(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

___________________________________(upišite naziv proizvoda)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).

Ako želite preuzeti dokument “Jednostrani raskid ugovora” u PDF formatu, kliknite ovdje.